Instytut Ordo Caritatis powstał z inicjatywy Marszałka Marka Jurka i prowadzi działalność służącą podtrzymywaniu i upowszechnianiu zasad cywilizacji chrześcijańskiej i życia katolickiego, polskiej racji stanu, tradycji i tożsamości narodowej, praw rodziny, szacunku dla macierzyństwa i życia ludzkiego, wolnej przedsiębiorczości, upowszechnienia własności i solidarności społecznej oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialności społecznej opartej na tych zasadach. Swoją działalność Instytut prowadzi w ramach Fundacji Św. Benedykta.

Instytut realizuje swe cele poprzez:

 • działalność edukacyjną,

 • organizowanie badań naukowych,

 • wydawnictwa i publikacje,

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych,

 • przygotowywanie raportów i ekspertyz,

 • udzielanie pomocy prawnej w sprawach związanych z celami Instytutu,

 • doradztwo polityczne,

 • organizacje kongresów, konferencji i wykładów,

 • wydawanie oświadczeń,

 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Instytut,

 • organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i niematerialnych przedsięwzięć zgodnych z celami Instytutu,

 • wspieranie działalności religijnej,

 • organizowanie i propagowanie działalności charytatywnej,

 • propagowanie opieki nad zabytkami,

 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie zgodnym z celami Instytutu,

 • popularyzowanie celów Instytutu w środkach masowego przekazu,

 • skupianie wokół celów Instytutu osób i instytucji wspierających i działających na polu pomocy wzajemnej,

 • świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Instytutu,

 • promocję działań związanych z celami Instytutu,

 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Instytutu.

W ostatnim czasie Instytut zrealizował cykl wykładów dla młodzieży (Akademia Ordo Caritatis), Seminaria Historyczne (Od Mitteleuropy do Europy Jałtańskiej), Chrześcijańskie Kongresy Społeczne w Warszawie i w Poznaniu.

Przejdź do strony               ioc