Statut Fundacji św. Benedykta

Nihil amori Christi praeponere 

Fundacja św. Benedykta 

 1. Postanowienia ogólne.

Fundacja działa na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej

 • 1

Fundacja nosi nazwę: „Fundacja św. Benedykta”.

 • 2

Siedzibą Fundacji jest Dębogóra.

 • 3

Fundacja została utworzona przez Fundatora aktem notarialnym z dnia 29.06.2005 r. sporządzonym przez dr Wojciecha Kwarcińskiego Notariusza w Poznaniu  nr repertorium A 3591/2005

 • 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 5

Fundacja ma prawo używać pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą Fundacji oraz jej adresem.

 • 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Spraw Wewnętrznych. 

II Cele, środki działania i zasady działania Fundacji.

 • 7

Zasadniczym celem Fundacji jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie, co wyraża się przede wszystkim w działaniu na rzecz:

 1. a) oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków ,poprzez rozwój instytucji oświatowych i wychowawczych opartych na tradycyjnej etyce
 2. b) zachowania i rozwoju tradycji łacińskiej Kościoła katolickiego w liturgii, duchowości i dyscyplinie, tak jak ujmuje to Motu Proprio Jana Pawła II Eclesia Dei
 3. c) ożywiania rzeczywistości doczesnej duchem chrześcijańskim zgodnie z katolicką nauką o społecznym panowaniu Chrystusa Króla,
 4. d) kształtowanie postawy narodowego patriotyzmu i bezinteresownej służby obywatelskiej na rzecz Państwa Polskiego,
 5. e) współpracy narodów i państw w duchu christianitas, chrześcijańskiej  Europy Ojczyzn,
 6. f) obrony naturalnych praw rodziny i trwałości małżeństwa,
 7. g) wspierania cywilizacji życia w walce ze zbrodnią zabijania dzieci nienarodzonych i eutanazji,
 8. h) kształtowania ładu medialnego opartego na wartościach  chrześcijańskich, poszanowaniu prawdy i odpowiedzialności dziennikarskiej,
 9. i) budowania porządku gospodarczego na zasadach własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości i solidarności społecznej,
 • 8

Za istotny warunek dążenia do wymienionych wyżej celów Fundacja uznaje zachowanie zasad wyrażonych w Regule świętego Benedykta, Ojca i Patrona Europy chrześcijańskiej, a zwłaszcza:

 1. a) uznanie prymatu Boga we wszystkim i podjęcie osobistego nawrócenia obyczajów – Niczego nie przedkładać nad miłość Chrystusa,
 2. b) oparcie swej codziennej modlitwy i osobistej duchowości na Piśmie Świętym i Liturgii Kościoła,
 3. c) uległość względem Tradycji i Magisterium Kościoła oraz synowski szacunek wobec Ojca Świętego,
 4. d) szczególne staranie o cnoty pokory, posłuszeństwa, cierpliwości i wielkoduszności oraz pielęgnowanie bojaźni Bożej,
 5. e) ochrona autorytetu w rodzinie, państwie, w rozmaitych wspólnotach i w miejscu pracy,
 6. f) uznanie zdrowych form życia społecznego za  nieodzowny warunek właściwego ukształtowania życia wewnętrznego.
 • 9

Szczególnym celem Fundacji jest wspieranie wydawania czasopisma „Christianitas”, serii „Biblioteka Christianitas” oraz serwisu internetowego „christianitas.pl”.

 • 10

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności przez :

 1. Organizowanie i prowadzenie, samodzielne lub we współpracy z innymi podmiotami rządowymi, samorządowymi, obywatelskimi, kościelnymi oraz mediami, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, naukowym, edukacyjnym, wychowawczym, religijnym i rekreacyjnym, realizujących cele Fundacji, a w szczególności:
 2. a) wykładów, sympozjów, konwersatoriów, seminariów, kursów, warsztatów, festiwali, koncertów, pokazów, przedstawień teatralnych, wystaw, projekcji, spotkań autorskich , festynów, kiermaszów,
 3. b) szkół, bibliotek, czytelni, księgarni, galerii, muzeów, portali internetowych oraz zespołów teatralnych, kabaretowych, muzycznych i wokalnych a także drużyn sportowych i harcerskich,
 4. c) rekolekcji, pielgrzymek, procesji, peregrynacji i spotkań formacyjno-religijnych,
 5. d) wyjazdów wypoczynkowych, obozów, rajdów, zawodów sportowo- rekreacyjnych,
 6. e) balów, zabaw tanecznych, bankietów, pikników, aukcji, spotkań klubowych,
 7. Fundowanie stypendiów naukowych, artystycznych, dziennikarskich oraz dla osób związanych z działalnością społeczną.
 8. Wydawanie i rozpowszechnianie, samodzielne lub we współpracy z innymi podmiotami, pism periodycznych, jednodniówek, plakatów, ulotek, folderów, kart pocztowych oraz książek, płyt muzycznych, programów komputerowych i filmów.
 • 11

Zasady działania

 1. Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek instytucji, organizacji, stowarzyszeń i partii politycznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, poza zależnościami wynikającymi z przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6.IV.1984 o fundacjach, ustawy z 24.IV.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz niniejszego statutu.
 2. Wszelkie swoje działania Fundacja opiera o zasady etyki katolickiej.

III – Organy i organizacja Fundacji.

 • 12

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji.
 2. Rada Fundacji.
 • 13.

Rada Fundacji.

 1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od 5 do 10 członków.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są dożywotnio.
 4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
 5. a) członkowie Zarządu Fundacji, ich krewni, powinowaci lub osoby podległe z tytułu zatrudnienia.
 6. b) osoby karane za przestępstwa pospolite.
 7. Skład Rady
 8. a) Członków pierwszej Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 9. b) Kolejnych członków Rady Fundacji powołuje Rada FundacjiWiększością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 10. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej, niż raz w roku.
 11. Na czele Rady Fundacji stoi Przewodniczący i dwóch Zastępców, których wyboru dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
 12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy jej członków.
 13. Uczestnictwo w Radzie Fundacji jest nieodpłatne.
 • 14

Kompetencje Rady Fundacji.

 1. Ustalanie kierunków działania Fundacji.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Rady.
 3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, poza pierwszym składem Zarządu powołanym przez Fundatora.
 4. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 5. Nadzór nad majątkiem Fundacji.
 6. Zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu.
 7. Przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli działalności Fundacji a zwłaszcza jej działalności finansowej.
 8. Uchwalanie planów finansowych Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu oraz tworzenie funduszy.
 • 15

Zarząd Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji składa się  z Prezesa i 1 do 4 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Ustępujący Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
 3. Funkcje w Zarządzie mogą być płatne na zasadach określonych przez Radę Fundacji.4. Pracę Zarządu organizuje Prezes.
 4. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i zarządza nią, działa w ramach kompetencji przekazanych przez statut i Radę Fundacji. Do reprezentowania (składania oświadczeń woli w imieniu) Fundacji konieczne jest działanie dwóch osób, przy czym jedną jest zawsze Prezes lub umocowany przez niego Członek Zarządu. Zarząd może ustanowić pełnomocników.
 5. W sprawach zatrudnienia Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.
 • 16

Kompetencje i obowiązki Zarządu.

 1. Kierowanie i reprezentowanie Fundacji we wszelkich sprawach.
 2. Realizowanie uchwał Rady.
 3. Opracowywanie wszelkich dokumentów Fundacji, w tym planów finansowych, sprawozdań finansowych itp.
 4. Uchwalenie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.
 5. Przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków.
 6. Zarząd jest zobowiązany do składania oświadczeń o przyjmowaniu spadków z dobrodziejstwem inwentarza.
 7. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla Rady Fundacji.

IV Majątek Fundacji.

 • 17

Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. Kwoty 32 000 złotych wskazanej przez Fundatora w akcie założycielskim. Z tego 27 000 na działalność statutową a 5 000na działalność gospodarczą.
 2. Darowizn, dotacji, zapisów testamentowych i spadków krajowych i zagranicznych.
 3. Ofiarności publicznej.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 • 18
 1. Fundacja ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
 2. Rozporządzanie nieruchomościami Fundacji, może następować jedynie za zgodą Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji może upoważnić Zarząd do podejmowania określonych decyzji majątkowych.
 4. 10% kwoty wskazanej przez Fundatora zostaje przekazane na Fundusz Zapasowy, z którego będą pokrywane ewentualne straty Fundacji.
 5. Fundator przekazując określone środki Fundacji ma prawo wskazać na co mają one zostać przeznaczone. Zarząd Fundacji może jednak odmówić przeznaczenia danych środków na ten cel. W takim wypadku Fundacja zwraca przekazane na ten cel środki.

V Organizacja pracy Fundacji

 • 19

Fundacja prowadzi działalność statutową w centrali (siedzibie zarządu) i w placówkach podległych zarządowi oraz współpracuje z organizacjami mającymi tę samą misję.

 • 20

Dla realizacji celów statutowych Fundacja ma prawo powoływać, lub być udziałowcem, akcjonariuszem w organizacjach gospodarczych działających w oparciu o przepisy prawa handlowego( spółki z o.o. , S.A.), jednak działalność ta nie może pozostawać w rażącej dysproporcji z działalnością statutową.

 • 21

Księgowość Fundacji jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi dla organizacji pozarządowych przepisami.

 • 22
 1. Fundacja prowadzi płatną i bezpłatną działalność statutową przy czym przychody z płatnej działalności statutowej będą przeznaczane na cele  statutowe Fundacji.
 2. Działalnością nieodpłatną  pożytku publicznego Fundacji jest:
 3. a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 91.33.Z),
 4. b) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85.32.C),
 5. c) prace badawczo rozwojowe  w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.I).
 6. d) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych – PKD 73.20.A,
 7. e) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie filozofii, religioznawstwa i teologii – PKD 73.20.C,
 8. f) produkcji filmów i nagrań wideo – PKD 92.11.Z,
 9. g) kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 80.42.Z,
 10. h) działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1,
 11. i) opieki społecznej i wychowawczej – PKD 85.3,
 • 23
 1. Fundacja może prowadzić kierowaną przez Zarząd działalność gospodarczą po zgromadzeniu wymaganego ustawowo kapitału na tę działalność,  w następujących dziedzinach:
 2. a) reklama ( PKD 74.40.Z),
 3. b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
 4. c) działalność wydawnicza pozostała ( PKD 22.15. Z),
 5. d) działalność poligraficzna ( PKD 22.22.Z).
 6. e) rozpowszechniania filmów i nagrań wideo – PKD 92.12.Z
 7. f) reprodukcji komputerowych nośników informacji – PKD 22.33.Z,
 8. Działalność gospodarcza może być prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z tej działalności będzie przeznaczony w całości na działalność statutową.
 9. Fundacja może uczestniczyć jako wspólnik lub akcjonariusz w przedsięwzięciach gospodarczych w  których  odpowiedzialność Fundacji ograniczona jest do wysokości wniesionego kapitału. W podmiotach gospodarczych których działalność nie jest sprzeczna z celami Fundacji.
 • 24

Fundacja ma prawo zatrudniać osoby na zasadzie umowy o pracę oraz inne umowy zgodnie z obowiązującym prawem  

VI Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji

 • 25

Zmiana Statutu może nastąpić jedynie zgodnie z obowiązującym prawem na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej większością  2/3 głosów przy połowie członków Rady obecnych na posiedzeniu.

 • 26

Likwidacja Fundacji następuje na podstawie Uchwały Rady Fundacjipodjętej w warunkach określonych w § 25. Może ona nastąpić w sytuacji gdy zostanie wyczerpany cały majątekFundacji, lub gdy dalsze prowadzenie działalności przez Fundacje jestniecelowe.

 • 27

Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji określa Rada Fundacji w uchwale podjętej w oparciu o § 26 

VII Postanowienia końcowe.

 • 28

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem
 2. członkom organów, pracownikom, oraz osobom im bliskim rozumieniu ustawy z dnia 24.kwietnia  2003 „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.
 3. przekazywać żadnych składników majątku członkom organów, pracownikom i ich bliskim na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba ,że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 5. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliscy.