Przyznano Stypendia św. Benedykta na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

16 kwietnia w siedzibie Fundacji UAM nastąpiło wręczenie Stypendiów św.Benedykta dla studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Uroczystość odbyła się w obecności Pani Prorektor ds. studenckich Prof.dr hab.Bogumiły Kaniewskiej, Prof. dr. hab.Jacka Gulińskiego – Prezesa Zarządu Fundacji UAM i Prof.dr hab.Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej, prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji. Fundację św.Benedykta reprezentowali Przewodniczący Rady Fundacji Zbigniew Czerwiński i Prezes Zarządu Bogusław Kiernicki. W tym roku Fundacja św. Benedykta przezaczyła kilkadziesiąt tysięcy złotych na wsparcie finansowe dla uzdolnionych studentów, którzy mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami naukowymi, aktywnie włączają się w życie społeczności akademickiej, a także mają lekkie pióro i chętnie dzielą się swoją wiedzą poprzez publikację artykułów na łamach mediów elektronicznych bądź drukowanych.
Do udziału w programie zaproszeni zostali studenci, począwszy od II roku studiów, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W procesie rekrutacyjnym brano pod uwagę średnią ocen, osiągnięcia naukowe wyrażone w publikacjach, czy udziale w konferencjach krajowych i zagranicznych, a także zaangażowanie w działalność kół naukowych, organizacja akcji wolontariackiej lub społecznej. Dodatkowo oceniane było prowadzenie własnego bloga o tematyce społecznej, czy naukowej oraz esej „Być młodym katolikiem w wymiarze społecznym w Polsce”. . O przyznaniu stypendium zadecydował ranking przygotowany w oparciu o sumę punktów uzyskanych za wszystkie osiągnięcia i działania. Stypendium wynosi 1000 złotych miesięcznie i jest wypłacane przez dziewięć miesięcy.
Do kapituły stypendialnej wpłynęło 24 zgłoszeń, spośród których wybrano 5 stypendystów. Zdobywcami stypendiów św. Benedykta w roku 2017/2018 zostali, w kolejności uzyskanych punktów, następujący studenci UAM: Jacek Firlej (prawo), Rafał Świergiel (prawo), Artur Żyto (geologia), Michał Przybył (prawo), Kinga Piątek (biologia).